Biežāk uzdotie jautājumi
Parakstīties uz jaunumiem

Ievadi savu e-pasta adresi, lai parakstītos uz jaunumiem

Parakstīties

Autopārvadājumu pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām

Teksta izmērs: A A A

 
Sākums RD IKSD Iepirkumi Autopārvadājumu pakalpojumi Rīgas...
Id Nr. Iepirkuma priekšmets Iestāde Datums Termiņš
RD IKSD 2018/8 Autopārvadājumu pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 22.03.2018 19.04.2018

23.04.2018.

Paziņojums par lēmumu

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta atklātā konkursa “Autopārvadājumu pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām”  (identifikācijas Nr. RD IKSD 2018/­­8) iepirkuma komisija 20.04.2018. pieņēma lēmumu piešķirt pretendentiem: SIA "Lauvas Tūrs Transports", SIA "Sabiedriskais autobuss", SIA "AUTOOGA" un SIA “HANSABUSS LATVIA”, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atklātā konkursa “Autopārvadājumu pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām”  (identifikācijas Nr.RD IKSD 2018/­­8) vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības.

 

09.04.2018.

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 09.04.2018.

1.      Lūdzam skaidrot Nolikuma 7.2 punktu:

1)      Vai pretendentam pieteikumā jānorāda informācija par licenci, Eiropas Kopienas atļauju, pārvadājumu vadītāju un licences kartītēm katram transportlīdzeklim vai Eiropas Kopienas atļauju katram transportlīdzeklim.

Pasūtītāja atbilde:

Nolikuma 7.2.punktā noteikts, ka pretendents aizpilda Nolikuma 1.pielikumu “Pieteikums”, kur norāda informāciju par dokumentiem, kas dod tiesības veikt pasažieru komercpārvadājumus ar autobusiem Latvijas teritorijā un ārpus Latvijas robežām (izdevējs, dokumenta veids, dokumenta izdošanas datums, Nr., derīguma termiņš). Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Valsts SIA “Autotransporta direkcijas” mājas lapā sadaļas “Licencētie pārvadātāji”. Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

Šajā gadījumā, lai izvērtētu pretendenta kvalifikāciju Vispārīgās vienošanās noslēgšanai nepieciešams iesniegt informāciju par licenci, pārvadājumu vadītāju un Eiropas kopienas atļauju uzņēmumam. Pēc vispārīgās vienošanās noslēgšanas, pasūtītājs patur tiesības pārliecināties par katrā konkrētajā pasūtījumā piedāvāto transportlīdzekļu licences kartītes un Eiropas kopienas atļaujas kopijas esamību.

2)      Vai var dokumenta izdošanas datuma vietā ierakstīt no kāda datuma ir derīgs attiecīgais dokuments, jo Valsts SIA “Autotransporta direkcija” tīmekļa vietnē ir pieejama informācija par to no kāda datuma ir derīgs dokuments.

Pasūtītāja atbilde:

Nepieciešams norādīt gan dokumenta izdošanas datumu, gan tā derīguma termiņu (no – līdz). Pasūtītājam ir būtiski pārliecināties, ka pretendentam ir tiesības veikt pasažieru komercpārvadājumus ar autobusiem Latvijas teritorijā un ārpus Latvijas robežām. Līdz ar to, ja pretendentam nav zināms dokumenta izdošanas datums, tad to var nenorādīt.

2.      Lūdzam skaidrot Nolikuma 7.3.punktu:

1)      Vai pretendents Pieteikumā var norādīt informāciju par līgumiem par pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem:

-          vietējos maršrutos vai

-          starptautiskā mēroga maršrutos vai

-          vietējos un starptautiskā mēroga maršrutos,

piemēram, pretendents var norādīt informāciju par 1 līguma izpildi tikai vietējos maršrutos un informāciju par 1 līguma izpildi tikai starptautiskā mēroga maršrutos un informāciju par 1 līguma izpildi vietējos un starptautiskā mēroga maršrutos.

Pasūtītāja atbilde:

Pasūtītājam ir būtiski pārliecināties, ka pretendents iepriekšējo trīs gadu laikā (2015., 2016., 2017.gads un 2018.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir veicis pasažieru, komercpārvadājumus ar autobusiem gan vietējos, gan starptautiska mēroga maršrutos. Nolikuma 7.3.punkts nosaka, ka pretendents aizpilda Nolikuma 1.pielikumu “Pieteikums”, kur norāda informāciju par būtiskākajiem pretendenta sniegtajiem pasažieru komercpārvadājumu ar autobusiem vietējos un starptautiska mēroga maršrutos pakalpojumiem ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados  (2015., 2016., 2017.gads un 2018.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim), norādot šādu informācija: a) pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālruņa numurs; b) pakalpojumu sniegšanas laiks; c) sniegto pakalpojumu īss apraksts, norādot apjomu (pasažieru skaitu un/vai līgumcenu); pozitīvas atsauksmes (oriģināls vai kopija) par pretendenta sniegto pakalpojumu kvalitāti vismaz trīs pasažieru komercpārvadājumu līgumu izpildē.

Līdz ar to pretendents var norādīt informāciju par 1 atsevišķa līguma izpildi tikai vietējos maršrutos un papildus informāciju par 1 atsevišķa līguma izpildi tikai starptautiskā mēroga maršrutos, vai arī tā var būt informāciju par 1 līguma izpildi, kas ietver gan vietējos, gan starptautiskā mēroga maršrutus.

2)      Vai ir noteikts minimālais līgumcenas vai pasažieru skaita apjoms Pieteikumā norādītajam izpildītajam līgumam.

Pasūtītāja atbilde:

Nē, pieteikumā norādītajam izpildītajam līgumam nav noteiktas minimālās līgumcenas vai minimālais pasažieru skaits.

3)      Vai atbilstoši c) punktam pakalpojuma īsā aprakstā apjomu var norādīt nobrauktajos kilometros.

Pasūtītāja atbilde:

Jā, pakalpojuma īsā aprakstā var norādīt arī nobrauktos kilometrus.

3.      Lūdzam skaidrot Nolikuma tehniskās specifikācijas prasības:

1)      M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļi B klase ir autobusi, kuros ir tikai sēdvietas un kuru konstrukcija neparedz stāvošu pasažieru pārvadāšanu.

Savukārt, II klase ir autobusi, kas galvenokārt paredzēti sēdošu pasažieru pārvadāšanai, tomēr to konstrukcija paredz arī stāvošu pasažieru pārvadāšanu galvenajā ejā vai platībā, kas nepārsniedz divu dubultsēdvietu laukumu.

Lūdzam apstiprināt, ka Pretendents var piedāvāt II klases autobusus ar stāvvietām.

Pasūtītāja atbilde:

Nolikuma 2.pielikumā – tehniskajā specifikācijā, noteikts, ka pakalpojumu izpildei pretendents var nodrošināt autobusu, kas atbilst Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumu Nr.1494 “Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” 1.pielikuma 3.punktā noteiktajai M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļu B klasei, kā arī 4.2. vai 4.3.punktā noteiktajai II vai III klasei (pasažieru sēdvietu skaits atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam atkarībā no konkrētā brauciena).

Līdz ar to pretendents var piedāvāt II klases autobusus ar stāvvietām, tomēr pārvadājumā visiem pasažieriem būs jānodrošina sēdvietas.

2)      Kāds ir maksimālais katras ietilpības autotransporta līdzekļu skaits, kuru jāpiedāvā Pretendentam.

Pasūtītāja atbilde:

Pretendentam ir jāpiedāvā vismaz vienu M2 un M3 kategorijas B klasei atbilstošu autobusu, kurā nav vairāk par 22 pasažieru vietām (neskaitot vadītāja vietu), un kurā ir tikai sēdvietas un kuru konstrukcija neparedz stāvošu pasažieru pārvadāšanu, kā arī vismaz vienu M2 un M3 kategorijas II vai III klasei atbilstošu autobusu, kurā ir vairāk nekā 22 pasažieru vietas (neskaitot vadītāja vietu). Pasažieru sēdvietu skaits būs jānodrošina atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam atkarībā no konkrētā brauciena.

Tātad nepieciešams piedāvāt vismaz vienu transportlīdzekli katrai klasifikācijas kategorijai.

3)      Vai Pretendents Vispārīgās vienošanās darbības laikā varēs piedāvāt lielāku autotransporta līdzekļu skaitu, nekā bija piedāvājis piedāvājumā.

Pasūtītāja atbilde:

Pasažieru sēdvietu skaits būs jānodrošina atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam atkarībā no konkrētā brauciena. Līdz ar to nepieciešamības gadījumā izpildītājs varēs piedāvāt lielāku autotransporta līdzekļu skaitu, nekā bija piedāvājis piedāvājumā, ja tie atbildīs tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

4.      Lūdzam apstiprināt, ka Pretendentam nav jāiesniedz finanšu piedāvājums.

Pasūtītāja atbilde:

Nolikuma 6.1.punkts nosaka, ka piedāvājums sastāv no viena sējuma, kurā iekļauti šādi dokumenti: pieteikums (paraugs Nolikuma 2.pielikumā); kvalifikācijas dokumenti (saskaņā ar Nolikuma 7.sadaļā noteikto); tehniskais piedāvājums (paraugs Nolikuma 3.pielikumā).

Līdz ar to piedāvājumā nav jāiekļauj finanšu piedāvājums.

Ja pretendents kļūs par vispārīgās vienošanās dalībnieku, tad saskaņā ar vispārīgās vienošanās 2.punktu, lai noskaidrotu konkrētā pārvadājuma pakalpojumu cenu un izvēlētos Izpildītāju nepieciešamajam braucienam, Pasūtītājs elektroniski nosūtīs Dalībniekiem uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu saskaņā ar Vienošanās 1.pielikumu  savlaicīgi darba dienās vismaz trīs darba dienas pirms plānotā brauciena, un pēc Dalībnieku piedāvājumu saņemšanas Pasūtītājs izvēlēsies Pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko piedāvāto cenu.

 

 

22.03.2018.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments veic atklātu konkursu “Autopārvadājumu pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām”  (identifikācijas Nr. RD IKSD 2018/8).

Piedāvājums jāiesniedz līdz 19.04.2018. plkst.10:00 Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atklātais konkurss “Autopārvadājumu pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām” ir iepirkuma procedūra, kas tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktam (60140000-1 Neregulāri pasažieru pārvadājumi).

Konkursa rezultātā tiks slēgta vispārīgā vienošanās par pasažieru neregulāro autopārvadājumu pakalpojumiem, lai nodrošinātu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu skolēnu pārvadāšanu. Izpildes laiks – līdz 31.05.2019. ar pasūtītāja tiesībām to pagarināt, ja paredzamā līgumcena nav iztērēta un Projekta īstenošanas termiņš tiek pagarināts, nepārsniedzot PIL 60.panta ceturtajā daļā noteikto termiņu, nepārsniedzot PIL 60.panta ceturtajā daļā noteikto termiņu.

Iepirkuma kontaktpersona Kristīne Graudumniece, tālrunis 67026892, e-pasts kristine.graudumniece@riga.lv

 Nolikums (249.00 KB)

 
Pēdējo reizi atjaunota 21.septembrī, 2018, 09:35
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv
old.iksd.riga.lv

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit